Celem Fundacji

jest prowadzenie działalności na rzecz osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami. Naszym głównym założeniem jest stworzenie i prowadzenie ośrodka dziennego i stałego pobytu dla dorosłych osób z autyzmem. Ponadto zakres działań Fundacji obejmuje:

• prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych, edukacji, rehabilitacji i terapii, w tym także aktywizacji zawodowej i społecznej;
• rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
• organizowanie alternatywnych form pracy dla osób niepełnosprawnych;
• działalność edukacyjna, wychowawcza i oświatowa;
• działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia;
• organizowanie wypoczynku, kolonii, wycieczek, imprez integracyjnych, wyjazdów rodzinnych;
• promowanie i organizację wolontariatu;
• działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;
• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.